Klassenjahrgang 1927 – 1935 Foto 25-jährigen Klassentreffens 1960

Klassenjahrgang 1927 – 1935 Foto 25-jährigen Klassentreffens 1960

01 = Fritz Bock
02 = Heinz Prüfer
03 = Ottilie Dämmrich
04 = Walther Geifrig - Lehrer
05 = Herta Serfling
06 = Dorothea Prager
07 = Lisbett Herling verh. Dämmrich
08 = Lotte Bauer 1. verh. Kutter, 2. verh. Münzmeier

09 = Fritz Schneider
10 = Lotte Kaiser 1. verh. Petermann 2. verh. Urban
11 = Kurt Matthes
12 = Liselotte Schörghofer
13 = Georg Rolsch,
14 = Kurt Kaiser
15 = Luci Claus verh. Opel
16 = Hilde Müller verh. Ströhl